2018

Historisches Dorffest Eggersdorf (Mai)

Fauststadtfest Knittlingen (Juni)

Luthers Hochzeit Wittenberg (Juni)

Peter & Paul Fest (Juli)

Bretten Schwimmt 1504 (Juli)

Altstadtfest Kraichtal (August)

Anno 1468 Schloss zu Hopferau (September)

Immatrielles Kulturerbefest Bretten (September)

Backofenfest Wackershofen (September)